REGULAMIN SYSTEMU ROWERÓW MIEJSKICH PŁOCKI ROWER MIEJSKI (PRM)

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady korzystania przez Klientów z systemu rowerów miejskich PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM w Płocku, który działa w obszarze wyznaczonym przez Gminę - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://plock.bike oraz w dedykowanej aplikacji ROOVEE.
  3. ROWER MIEJSKI PRM jest ROOVEE S.A, z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa (dalej jako: „Operator”). Operator realizuje usługi związane z funkcjonowaniem systemu PRM w mieście Płock. Z Operatorem można kontaktować się poprzez dedykowane biuro obsługi klienta dostępne telefonicznie pod numerem 22 300 51 19, mailowo pod adresem: bok@roovee.eu oraz w aplikacji mobilnej.
  4. Korzystając z systemu rowerów miejskich PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. DEFINICJE
  1. System PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM – system samoobsługowej wypożyczalni rowerów, na który składają się̨: rowery, oprogramowanie, obszary stacji PRM, aplikacja mobilna ROOVEE oraz ROOVEE LOCK CONTROL.
  2. Aplikacja mobilna - dystrybuowana przez ROOVEE S.A aplikacja, będąca Treścią cyfrową, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS lub HarmonyOS umożliwiająca m.in. wypożyczenie i zwrot roweru oraz dokonania płatności za wypożyczenie/przejazd wg Tabeli opłat i kar, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Adres elektroniczny (adres email) - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
  4. Aktualizacja - oznacza aktualizację usługi cyfrowej lub treści cyfrowej.
  5. Biuro Obsługi Klienta ROOVEE lub BOK- usługa przyjmowania zgłoszeń dotyczących systemu PRM, telefonicznie pod numerem 22 300 51 19, 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę (w okresie funkcjonowania systemu PRM), oraz mailowo pod adresem: bok@roovee.eu lub za pomocą aplikacji mobilnej.
  6. Bonus - kwota określana zgodnie z Tabelą opłat i kar która jest naliczana automatycznie po zakończonym przejeździe w aplikacji w przypadku wypożyczenia roweru niebędącego w strefie zwrotu pojazdów i odstawienia go do stacji zwrotu pojazdów (zakończenia przejazdu). Bonus może zostać wykorzystany jedynie na przejazdy rowerami PRM, nie przysługuje za niego żaden inny ekwiwalent (w tym także pieniężny).
  7. Czas jazdy/wypożyczenia - czas liczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu roweru PRM.
  8. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
  9. Działania zabezpieczające - wszelkie czynności jakie są̨ podejmowane w stosunku do Klienta w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu systemu PRM. Czynności te w szczególności mogą obejmować zawieszenie konta, kontakt z Klientem, wezwanie do uregulowania należności w sytuacji, gdy środki na Rachunku Klienta uniemożliwiają pokrycie kosztów powstałych na skutek korzystania przez Klienta z Systemu. W przypadku braku dobrowolnego uregulowania należności, także jej wyegzekwowanie. Wszelkie przypadki kradzieży oraz zniszczenia mienia systemu PRM zgłaszane będą także właściwym organom.
  10. Identyfikator Klienta - osobisty zbiór znaków w postaci numerycznej, będący jednocześnie numerem telefonu podanym przy rejestracji. Identyfikator jest niezbędny podczas autoryzacji wypożyczania i zwrotu roweru oraz w kontaktach z Biurem Obsługi Klienta.
  11. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  12. Klient - osoba fizyczna posiadającą ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych która zamierza lub zawarła umowę o świadczenie usług elektronicznych lub umowę o korzystanie z systemu PRM.
  13. Kodeks Drogowy – oznacza ustawę Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602).
  14. Materiały – Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe w zakresie wynikającym z opisu zamieszczonego w Aplikacji mobilnej. Usługi cyfrowe będą stanowić również usługi elektroniczne w rozumieniu u.ś.u.d.e.
  15. Depozyt inicjalny - jednorazowa wpłata depozytowa pozwalająca na skorzystanie z systemu PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM. Minimalny stan środków na koncie określony został w Tabeli opłat i kar. Opłatę inicjalną pomniejszoną o wykorzystane środki, można w dowolnym momencie korzystania z usługi wypłacić na swoje konto.
  16. Obszar funkcjonowania systemu PRM - wyznaczony obszar, na którym funkcjonuje system PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM. Z wyznaczonym obszarem Klient może zapoznać się w aplikacji mobilnej oraz na stronie https://plock.bike.
  17. Obszar stacji PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM – wyznaczony i oznaczony teren, na którym użytkownik może wypożyczyć lub oddać wypożyczony rower. Informacje o stacjach rowerowych znajdują się w załączniku nr 1, Aplikacji mobilnej ROOVEE oraz na stronie https://plock.bike.
  18. Operator – ROOVEE S.A., ul. Ryżowa 33A/7, 02-495 Warszawa.
  19. Opłata uiszczona - opłata, która została naliczona za Wypożyczenie roweru zgodnie z Tabelą opłat i kar i pobrana z rachunku klienta.
  20. Opłata manipulacyjna - opłata, która jest pobierana w momencie poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym zwrotem roweru przez Klienta która jest naliczana zgodnie z Tabelą opłat i kar, od której naliczenia Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  21. Opłata dodatkowa – opłata pobierana w momencie stwierdzenia wystąpienia działań niezgodnych z Regulaminem systemu PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM lub Regulaminem ROOVEE (z którym można zapoznać się̨ na stronie https://plock.bike) zgodnie z Tabelą opłat i kar, w tym pozostawienia roweru w miejscu niedozwolonym, niszczenia lub kradzieży roweru czy też jakiejkolwiek części infrastruktury należącej do Gminy - Miasta Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Od naliczenia Opłaty dodatkowej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  22. Płatności Online Autopay - system płatności Autopay, za pomocą̨ którego Klient może dokonywać opłat w systemie PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM. Operatorem systemu Autopay jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590, nr NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561.
  23. Postój/pauza - wstrzymanie przejazdu w Aplikacji mobilnej przez użytkownika PRM oraz poprzez ręczne zamknięcie ROOVEE LOCK CONTROL.
  24. Rachunek Klienta - indywidualne konto Klienta w systemie PRM, na którym są realizowane operacje uznania a także obciążenia za korzystanie z systemu zgodnie z Tabelą opłat i kar.
  25. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa rodzaje, zakres, zasady oraz warunki korzystania z systemu PRM w Płock, a także zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności przez Operatora i Klienta. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz spełnienie wszystkich warunków jest warunkiem korzystania z systemu PRM w Płock (w tym wypożyczenia roweru PRM) oraz jest także niezbędnym warunkiem w procesie rejestracji w systemie PRM. Klient zawiera umowę z Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu oraz spełnieniu dodatkowych przesłanek określonych w Regulaminie.
  26. Rezerwacja - rezerwacja wybranego dostępnego w Aplikacji mobilnej roweru PRM przez Klienta na zasadach określonych w punkcie VIII, ust. 12 Regulaminu.
  27. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.,
  28. ROOVEE LOCK CONTROL - urządzenie zabezpieczające rower (wyposażone w moduł elektroniczny ROOVEE) realizujące proces: wypożyczania i zwrotu roweru, sterowania oświetleniem w rowerze, oraz monitorowania pozycji roweru (GPS, akcelerometr).
  29. PNPK – oznacza osobę fizyczną, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającą bezpośrednią umowę z Operatorem, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  30. Strefa zwrotu rowerów -preferowane miejsce zwrotu rowerów wyznaczone przez z miejscami wyznaczonymi Klient może zapoznać się w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej https://plock.bike.
  31. Stojak - element stacji PRM, służące do odstawienia rowerów PRM.
  32. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczne
  33. Systemy teleinformatyczne – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., - Prawo telekomunikacyjne;
  34. Tabela opłat i kar - cennik usług, opłat i kar Systemu PRM obowiązujący Klienta, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz dostępny na stronie internetowej https://plock.bike.
  35. Telekod - czterocyfrowy numer pozwalający na Wypożyczenie roweru bez potrzeby stosowania Aplikacji mobilnej.
  36. Totem informacyjny - element stacji PRM.
  37. Treść cyfrowa lub Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  38. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Operatorem systemu PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta z chwilą rejestracji Klienta w systemie PRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczeniu opłaty inicjalnej.
  39. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi Elektroniczne.
  40. Usługa cyfrowa lub Usługi cyfrowe– usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej
  41. u.p.k. -oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  42. Usługi Elektroniczne – oznacza nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Operatora na rzecz Klienta w szczególności:
   1. usługa konta w Aplikacji Mobilnej;
   2. usługi zapewniające funkcjonowanie PRM
  43. u.ś.u.d.e – oznacza ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  44. Wypożyczenie roweru - operacja zrealizowana za pośrednictwem Aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania na stronie https://plock.bike z wykorzystaniem kodu QR, znajdującego się na rowerze, za pomocą Telekodu, lub SMS za dokonywane za opłatą zgodnie z Tabelą opłat i kar.
  45. Zakończenie wypożyczenia - operacja polegająca na ręcznym zamknięciu ROOVEE LOCK CONTROL oraz zakończeniu przejazdu w aplikacji lub w przypadku wypożyczenia dokonywanego za pomocą Telekodu lub SMS skontaktowanie się z BOK ROOVEE w celu potwierdzenia prawidłowego zakończenia. Zakończenie przejazdu musi być dokonane w miejscu publicznym, ogólnodostępnym z wyłączeniem parkingów podziemnych, garaży, piwnic, tuneli, budynków, lasów, parków, innych obszarów które są zamykane oraz prywatnych posesji, na obszarze funkcjonowania PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM.
  46. Zamawiający Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
  47. Zwrot roweru poza obszarem stacji - zwrot roweru poza wyznaczonymi obszarami stacji PRM, w miejscu publicznym, ogólnodostępnym z wyłączeniem parkingów podziemnych, garaży, piwnic, tuneli, budynków, lasów, parków, innych obszarów które są zamykane i niedostępne publicznie oraz prywatnych posesji, na obszarze funkcjonowania PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM.
  48. Zwrot roweru w obszarze w stacji - zwrot roweru w jednym z wyznaczonych obszarów tj.: obszaru stacji lub w strefie zwrotu rowerów PRM z zachowaniem wymogów Zakończenia wypożyczenia w miejscu publicznym, z wyłączeniem lokalizacji: parkingów podziemnych, garaży, piwnic, tuneli, budynków, lasów, parków, innych obszarów które są zamykane i niedostępne publicznie oraz prywatnych posesji, na obszarze funkcjonowania PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM.
 3. WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA Z SYSTEMU PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM
  1. Operator umożliwia Klientowi korzystanie z Materiałów za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
  2. Przed zawarciem Umowy oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
  3. Operator nieodpłatnie udostępnił Regulamin Klientom w Aplikacji Mobilnej oraz na https://plock.bike w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  4. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 u.ś.u.d.e. Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Operator zaleca stosowanie przez Klientów środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
  5. W celu zawarcia Umowy Klient jest zobowiązany podać prawdziwe i kompletne dane osobowe.
 4. WARUNKI TECHNICZNE
  1. W celu korzystania z PRM za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
  2. posiadanie telefonu ze stałym dostępem do sieci Internet; wyposażony w system operacyjny Android, iOS albo HarmonyOS w wersji określonej w sklepie właściwym dla systemu operacyjnego;
  3. instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) Aplikacji Mobilnej
  4. posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu email) w okresie zawarcia i wykonania Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej;
  5. posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego w okresie zawarcia i wykonania Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych;
  6. Operator zapewnia najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej w systemach operacyjnych Android, iOS i HadmonyOS aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą dostępną wersję.
  7. Podczas rejestracji i korzystania z PRM Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła i loginu oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.
 5. ZAWARCIE UMOWY
  1. Zawarcie Umowy wymaga spełnienia przez Klienta następujących wymogów:
   1. pobranie Aplikacji Mobilnej oraz rejestracja konta;
   2. dokonanie rejestracji w systemie PRM za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub strony internetowej https://plock.bike;
   3. podanie wymaganych i prawidłowych danych osobowych tj. prawdziwego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu dalszej autoryzacji;
   4. akceptacja warunków określonych w Regulaminie;
   5. uiszczenie opłaty inicjalnej wskazanej w Tabeli opłat i kar;
   6. posiadanie umiejętności jazdy rowerem.
  2. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków określonych w ust. 1 powyżej.
  3. W celu dostępu do Materiałów czy Systemu niezbędne jest posiadanie konta.
  4. W przypadku podania nieprawidłowych danych przez Klienta Operator może zablokować konto Klienta, co uniemożliwi korzystanie z systemu PRM
 6. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych niezbędne jest spełnienie przez Kupującego łącznie następujących warunków:
   1. akceptacja Regulaminu;
   2. skorzystanie z usługi Konta
   3. skorzystanie z Aplikacji Mobilnej
  2. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych następuje z chwilą założenia konta.
  3. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych wygasa:
   1. w stosunku do Usług Elektronicznych świadczonych w celu zapewniania funkcjonowania Aplikacji Mobilnej z chwilą zaniechania korzystania z Usług Elektronicznych np. poprzez odinstalowanie Aplikacji Mobilnej;
   2. w stosunku do Usługi Elektronicznej konta – z chwilą usunięcia konta (w przypadku gdy jest to możliwe).
 7. USŁUGI ELEKTRONICZNE
  1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną obsługi „konta”.
  2. Klient może samodzielnie założyć konto w Aplikacji Mobilnej podczas rejestracji. Klient otrzymuje od Operatora na podany adres email pierwsze hasło, które należy zmienić niezwłocznie po otrzymaniu.
  3. Operator podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania PRM i Aplikacji Mobilnej, Klient niezwłocznie poinformuje Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu PRM i Aplikacji Mobilnej
  4. Operator może prowadzić w Serwisie prace techniczne, konserwujące i rozwojowe, w szczególności polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności PRM i Aplikacji Mobilnej.
 8. OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZANIA ROWERÓW W PRM
  1. Klient wypożycza od OPERATORA rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty zgodnie z Tabelą opłat i kar, korzystać z roweru zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgłaszać usterki poprzez aplikację lub mailowo pod adresem bok@roovee.eu.
  2. Klient w celu korzystania z PRM powinien posiadać umiejętności jazdy rowerem oraz znać przepisy Kodeksu Drogowego w zakresie obejmującym poruszania się rowerami oraz posiadać stan zdrowia który pozwala na bezpieczne korzystanie z roweru.
  3. Od momentu Wypożyczenia roweru do momentu Zakończenia wypożyczenia, całkowitą odpowiedzialność za rower ponosi Klient.
  4. W przypadku kradzieży roweru podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 300 51 19 oraz natychmiastowego zgłoszenia tego faktu najbliższej jednostce Policji lub Straży Miejskiej.
  5. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia wypożyczonego roweru Klient ponosi odpowiedzialność finansową za jego kradzież, w szczególności gdy nie zamknie ręcznie ROOVEE LOCK CONTROL lub pozostawi rower na terenie parkingów podziemnych, garaży, piwnic, tuneli, budynków, lasów, parków, innych obszarów które są zamykane i niedostępne publicznie oraz prywatnych posesji, na obszarze funkcjonowania PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM.
  6. Klient może wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 5 rowerów. W przypadku wypożyczenia 5 rowerów przez Klienta ponosi on pełną odpowiedzialność za wszystkie wypożyczone przez niego rowery.
  7. OPERATOR dopuszcza możliwość zamontowania przez klienta do roweru PRM własnego fotelika rowerowego. Wyłączną odpowiedzialność za montaż oraz wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z montażem i użytkowaniem fotelika ponosi Klient. Przed montażem Klient powinien dokładnie sprawdzić stan techniczny roweru w tym w szczególności MIEJSCE NA KTÓRYM MONTOWANY JEST FOTELIK.
  8. Osoby małoletnie, a więc osoby które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 roku życia lub też inne osoby, które posiadają̨ ograniczoną zdolność do czynności prawnych, muszą przekazać Operatorowi pisemną zgodę̨ rodzica (opiekuna prawnego) lub przedstawiciela ustawowego do zawarcia Umowy, wraz ze stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu o przejęciu odpowiedzialności z tytułu powstania ewentualnych szkód, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Zgoda jak i oświadczenia muszą zawierać własnoręczny podpis osoby składającej stosowne oświadczenia oraz dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego w tym numer telefonu. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń w tym kontaktu z osobami podpisującymi dokument. Oświadczenie musi być doręczone w wersji elektronicznej (skan) na adres: bok@roovee.eu. Po pozytywnej weryfikacji, Umowę uznaje się za zawartą i od tego czasu osoba małoletnia ma dostęp do Aplikacji mobilnej i może korzystać z jej funkcjonalności.
  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podawanie nieprawdziwych danych przez osoby
   o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
  10. Klient może korzystać z wypożyczonego roweru na terenie Miasta Płock na określonym obszarze, który określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Z obszarem można się także zapoznać na stronie internetowej https://plock.bikei w aplikacji mobilnej.
  11. Postój/pauza zaliczany jest do czasu wypożyczenia i jest dodawany do końcowej opłaty zgodnie z Tabelą opłat i kar.
  12. Rezerwacja roweru jest dobrowolna i pozwala na zarezerwowanie wybranego przez Klienta roweru. Rezerwacja trwa 10 minut i nie jest wliczana w czas wypożyczenia roweru. W przypadku niewypożyczenia roweru w ciągu 10 minut od rezerwacji, rezerwacja zwalnia się automatycznie. Rezerwacja jest bezpłatna. Operator systemu może ograniczyć ilość rezerwacji dokonywanych z rzędu, jak i wprowadzić czas po zakończeniu rezerwacji, w trakcie którego rozpoczęcie nowej rezerwacji nie będzie możliwe.
  13. W przypadku stwierdzenia, że Klient korzysta z infrastruktury PRM w sposób niezgodny z Regulaminem Operator może zablokować jego konto. W takiej sytuacji powtórna rejestracja może być dokonana jedynie po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Operatora.
  14. Operator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu realizacji Umowy.
 9. DPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA I ZACHOWANIA ZABRONIONE
  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z Regulaminem, przeznaczeniem Roweru oraz Kodeksem Drogowym.
  2. Klient jest zobowiązany do korzystania z rowerów oraz aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, niezakłócający jego działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  3. Od momentu Wypożyczenia roweru do momentu prawidłowego Zakończenia wypożyczenia Klient ponosi odpowiedzialność za rower i jest on zobowiązany podjąć wszelkie rozsądne działania zapobiegające wszelkim uszkodzeniom, całkowitemu zniszczeniu oraz kradzieży roweru.
  4. Po wypożyczeniu roweru Klient zobowiązany jest zweryfikować stan techniczny roweru, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia roweru powinien on niezwłocznie zgłosić usterkę za pomocą Aplikacji mobilnej, korzystając z opcji Zgłoś usterkę roweru oraz odstąpić od jazdy i wypożyczenia uszkodzonego roweru. W przypadku braku weryfikacji stanu technicznego wypożyczanego roweru przez Klienta Operator jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym w granicach obowiązującego prawa.
  5. W przypadku ujawnienia się awarii w trakcie korzystania z roweru Klient zobowiązany jest jak najszybciej zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Klienta ROOVEE i zwrócić rower w Obszarze stacji PRM, a w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy, zaprzestać dalszego korzystania z roweru i zwrócić rower w najbliższym dostępnym miejscu zgodnym z zasadami Zakończenia wypożyczenia i Zwrotu roweru poza strefą.
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności:
   1. przekraczania ładowności kosza przedniego
   2. przekraczanie ładowności fotelików powyżej 22 kg
   3. korzystania z roweru w więcej niż dozwolona liczba osób dopuszczona do użytkowania danego roweru, której wartość została wskazano odpowiednio dla danego typu roweru
   4. podjeżdżania rozpędzonym rowerem pod wysokie krawężniki,
   5. korzystania z roweru poza miejscami funkcjonowania ruchu rowerowego w tym na skateparkach,
   6. jazdy wyczynowej, wykonywanie akrobacji rowerowych,
   7. korzystania z roweru w obszarach obarczonych ryzykiem jego uszkodzenia,
   8. zmiana przerzutek w rowerze stojącym oraz będącym w ruchu w stanie naprężonego łańcucha,
   9. przekraczania ładowności bagażnika wszystkich typów rowerów wskazanych w Regulaminie;

   Za korzystanie z rowerów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem naliczane będą kary dodatkowe zgodnie z Tabelą opłat i kar – stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

  7. Zabronione jest korzystanie z rowerów systemu PRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wszelkich substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków, których przyjmowanie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.
  8. Klient może korzystać z rowerów PRM jedynie do prywatnego użytku.
  9. Zabrania się Klientowi przewożenia rowerów samochodami i innymi środkami transportu zarówno publicznego i jak należącego do osób prywatnych.
  10. Podczas wypożyczenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rowery użyczane lub udostępniane osobom trzecim, a w szczególności za wszelkie uszkodzenia oraz kradzież̇, do momentu prawidłowego Zakończenia wypożyczenia.
  11. Zabrania się̨ Klientowi korzystania z prywatnych zabezpieczeń (m.in. linka, łańcuch, U-lock, zamki szyfrowe) które nie są elementem systemu PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia prywatnych zabezpieczeń użytych przez Klienta, w takim przypadku może zostać naliczona dodatkowa opłata zgodnie z Tabelą opłat i kar stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
  12. Klient jest zobowiązany zwrócić wypożyczony rower w stanie niepogorszonym od stanu, w którym zdecydował się̨ na wypożyczenie roweru.
  13. W przypadku jakichkolwiek kłopotów ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
  14. W razie nieprawidłowego zwrotu w szczególności poprzez niezamknięcie ROOVEE LOCK CONTROL lub zwrot roweru w miejscu niedozwolonym, Klient zostanie obciążany ewentualnymi kosztami dalszego trwania wypożyczenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za kradzież lub zniszczenie roweru.
  15. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości.
  16. Klient jest zobowiązany do pokrywania wszelkich kar, mandatów oraz opłat nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.
  17. W przypadku zniszczenia lub też uszkodzenia infrastruktury systemu PRM (rowerów, stojaków, tablic informacyjnych) Klient będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy. Klientowi zostanie wystawiony rachunek lub faktura VAT za wykonanie stosownej naprawy, zgodnie z Tabelą opłat i kar. Klient wyraża zgodę na pobranie pieniędzy na pokrycie należności za zniszczenia z posiadanych dostępnych środków w Aplikacji Mobilnej.
  18. W przypadku dopuszczenia się celowego zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury systemu PRM zostanie złożone stosowne zawiadomienie do organów ścigania, a po stronie osoby, która dokonała uszkodzenia powstanie obowiązek poniesienia wszelkich kosztów za dokonane uszkodzenia lub zniszczenia.
  19. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 10. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Opłaty które powinien uiścić Klient Operatorowi za realizację Umowy zostały określone w Tabeli opłat i kar.
  2. Płatności za korzystanie z systemu PRM realizowane są̨ przy użyciu Płatności Online Autopay.
  3. Klient uiszcza opłatę inicjalną oraz wszelkie opłaty wynikające z Tabeli opłat i kar, poprzez moduł portfel w aplikacji.
  4. Podczas dokonywania płatności Klient powinien zapoznać się̨ i zaakceptować regulamin dotyczący funkcji Płatności Online Autopay.
  5. Jakiekolwiek roszczenia i reklamacje Klientów związane ze świadczeniem usług płatniczych lub działalnością̨ systemu będą̨ kierowane do usługodawcy Systemu - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590, nr NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, kapitał zakładowy 2 000 000 zł.
  6. Na życzenie Klienta Operator wystawi Klientowi fakturę VAT, w przypadku chęci otrzymania faktury Klient powinien skontaktować się pod adresem e-mail bok@roovee.eu
 11. WYPOŻYCZENIE I ZWROT ROWERU
  1. Wypożyczenie roweru jest możliwe w przypadku, gdy Klient posiada aktywne konto oraz dokonał opłaty inicjalnej w kwocie 10 zł.
  2. Za czas wypożyczenia w tym Postoju/Pauzy naliczana jest opłata zgodnie z Tabelą opłat i kar do momentu prawidłowego Zakończenia wypożyczenia. W przypadku braku wystarczających środków na swoim koncie, Klient nie musi zaprzestawać wypożyczenia jednak powstałą różnicę (niedopłatę̨) jest zobowiązany uregulować w ciągu 7 dni. W przypadku braku uiszczenia opłaty we wskazanym terminie zostanie wszczęta procedura, której celem będzie uzyskanie należnej kwoty przez Operatora.
  3. Wypożyczenia dokonuje się po uprzednim uruchomieniu aplikacji na urządzeniu mobilnym i zeskanowaniu kodu QR, który znajduje się̨ na kierownicy i urządzeniu ROOVEE LOCK CONTROL, lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta i podaniem numeru telefonu, Telekodu oraz numeru wypożyczanego roweru. Możliwe jest również wypożyczenie roweru za pomocą̨ SMS, poprzez wysłanie wiadomości o treści „start numer roweru”, np. „start 1627629”, na numer telefonu +48 500 70 70 70. Po prawidłowym zeskanowaniu kodu QR za pomocą̨ aplikacji albo podaniu prawidłowych danych konsultantowi Biura Obsługi Klienta lub poprzez skorzystanie z opcji wypożyczenia poprzez SMS, następuje odblokowanie ROOVEE LOCK CONTROL.
  4. Od momentu odblokowania ROOVEE LOCK CONTROL następuje naliczanie czasu za wypożyczenie roweru zgodnie z Tabelą opłat i kar.
  5. Zgodnie z postanowieniami rozdziału IX pkt 4 Klient zobowiązany jest przed jazdą zweryfikować stan techniczny roweru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia roweru powinien on niezwłocznie zgłosić usterkę̨ poprzez Aplikację mobilną, korzystając z opcji Zgłoś usterkę roweru lub poprzez kontakt z BOK ROOVEE, a także zaniechać z korzystania (jazdy) oraz tym samym Wypożyczenia roweru. Za wszelkie ewentualne szkody, powstałe w wyniku jazdy na uszkodzonym rowerze, odpowiada Klient.
  6. Nie zaleca się korzystania z opcji Postoju/Pauzy poza obszarem funkcjonowania systemu. Skutkiem może być trudność z ponownym wypożyczeniem roweru.
  7. Przed umieszczeniem telefonu komórkowego w uchwycie na telefon, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny uchwytu oraz kompletność jego elementów. Uchwyt składa się z przymocowanej sztywno do roweru plastikowej podstawy na podwójnym mocowaniu, kodu QR oraz gumek zabezpieczających telefon z obu boków. W przypadku braku któregoś z elementów lub innego uszkodzenia uchwytu, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia usterki do Biura Obsługi Klienta telefonicznie, przez e- mail lub za pomocą̨ Aplikacji mobilnej oraz zaniechania używania uchwytu. Klient umieszczający telefon w uchwycie mimo braku któregoś z elementów wyposażenia lub innego uszkodzenia uchwytu, jest odpowiedzialny za przewożony w ten sposób telefon i zrzeka się prawa do jakichkolwiek roszczeń z tytułu jego ewentualnych uszkodzeń.
  8. Koszyk, który zamontowano z przodu roweru jest przeznaczony i dostosowany do przewożenia lekkich przedmiotów. Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 10kg. Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania koszyka jak i za uszkodzenia i pozostawienie przewożonych w koszyku przedmiotów, odpowiada Klient.
  9. Maksymalne obciążenie roweru typu standard wynosi 120 kg.
  10. Klient powinien wybierać rower do Wypożyczenia uwzględniając swój wzrost i możliwość swobodnego poruszania się nim.
  11. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
  12. Za zwrot roweru w obszarze stacji PRM Klient nie ponosi dodatkowej opłaty.
  13. W przypadku Zwrotu roweru poza obszarem stacji PRM, Klientowi naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 10.00 zł.
  14. W przypadku pozostawienia roweru poza Strefą funkcjonowania PRM, Klientowi zostanie doliczona kara w wysokości:
   1. do 15 km - 500.00 zł
   2. do 50 km - 1000.00 zł
   3. powyżej 50 km – 5000.00 zł.

    Za wszelkie szkody, uszkodzenia roweru lub jego kradzież, w przypadku pozostawienia roweru poza Strefą funkcjonowania PRM, odpowiada Klient do pełnej wysokości.
  15. Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin. Za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia Klientowi zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 200 zł.
  16. Poprzez zwrot roweru należy rozumieć zwrot roweru w jednym z wyznaczonych obszarów tj.: obszaru stacji lub w strefie zwrotu rowerów PRM z zachowaniem wymogów Zakończenia wypożyczenia w miejscu publicznym, z wyłączeniem lokalizacji: parkingów podziemnych, garaży, piwnic, tuneli, budynków, lasów, parków, innych obszarów które są zamykane i niedostępne publicznie oraz prywatnych posesji, na obszarze funkcjonowania PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM. Rower musi być oparty o nóżkę/stopkę. Niedopuszczalne jest pozostawienie roweru w pozycji lezącej. Rower nie może być także oparty o słup, drzewo ani budynek.
  17. Klient ma obowiązek po każdym przejeździe wykonać zdjęcie roweru, poprzez użycie funkcji w aplikacji „Zrób zdjęcie”.
  18. Wykonane zdjęcie roweru, o którym mowa w pkt. 17 powyżej, musi być czytelne i obejmować cały wypożyczony rower. Zdjęcie poza wskazanym rowerem, nie powinno obejmować żadnego innego obiektu posiadającego charakterystyczne cechy, a także nie powinno uwieczniać żadnych osób, w tym szczególnie cech wizerunku tych osób.
  19. Klient ma obowiązek upewnić się po każdym dokonanym przejeździe czy przejazd zakończył się poprawnie w aplikacji. W przypadku braku możliwości zakończenia przejazdu w aplikacji Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku braku kontaktu wszelkie koszty związane z trwającym wypożyczeniem ponosi Klient. Opłata będzie naliczana zgodnie z Tabelą opłat i kar.
  20. W przypadku braku możliwości zamknięcia urządzenia ROOVEE LOCK CONTROL Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. W przypadku braku kontaktu za wszelkie ewentualne szkody, uszkodzenia lub kradzież roweru odpowiada Klient do pełnej wysokości poniesionej straty przez OPERATORA
  21. W przypadku błędnego zwrotu roweru w szczególności niezamknięcia urządzenia ROOVEE LOCK CONTROL lub pozostawienia roweru w miejscu niedozwolonym, Klientowi będzie naliczana opłata zgodnie z Tabelą opłat i kar. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowo zwrócony rower do momentu prawidłowego zamknięcia urządzenia ROOVEE LOCK CONTROL lub odstawienia roweru w miejsce dozwolone na obszarze funkcjonowania PRM.
  22. W przypadku, gdy podczas korzystania z wypożyczonego roweru dojdzie do wypadku lub do kolizji, Klient jest zobowiązany spisać stosowne oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. W razie wystąpienia takiego zdarzenia Klient ma obowiązek także poinformować Biuro Obsługi Klienta
 12. AWARIE I NAPRAWY
  1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii Klient powinien ją niezwłocznie zgłosić poprzez aplikacje wykorzystując do tego moduł Zgłoś usterkę̨ lub dokonać zgłoszenia poprzez Biuro Obsługi Klienta. W przypadku niezgłoszenia awarii, Klient może być obciążony późniejszymi kosztami jej naprawy.
  2. Klient nie jest upoważniony do naprawy wypożyczonego roweru ani jakiejkolwiek innej ingerencji. Jedynym uprawnionym do tego podmiotem jest Operator.
  3. Rekomenduje się̨ aby Klient podczas korzystania z wypożyczonego roweru posiadał możliwość nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (drogą telefoniczną, bądź mailową).
 13. OPŁATY
  1. Wszelkie opłaty są naliczane zgodnie z Tabelą opłat i kar, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu stanowi załącznik nr 2.
  2. Opłaty za korzystanie z wypożyczonego roweru są zróżnicowane i zależą od długości wypożyczenia/pauzy.
  3. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia, która jest liczona od momentu wypożyczenia roweru do czasu Zakończenia wypożyczenia.
  4. W przypadku gdy naliczone opłaty za jazdę̨ przekraczają̨ posiadane środki, Klient zgodnie z postanowieniami działu XI pkt 2 niniejszego Regulaminu ma obowiązek zasilić swój rachunek co najmniej do salda 0 zł w terminie 7 dni.
 14. PŁOCKA KARTA MIESZKAŃCA
  1. System umożliwia wypożyczenie roweru za pomocą aplikacji PłocKArta lub karty fizycznej programu Płocka Karta Mieszkańca.
  2. Dla posiadaczy Płockiej Karty Mieszkańca zintegrowanej z systemem Płockiem Rowerze Miejskim, pierwsze 20 minut wypożyczenia jest darmowe.
  3. Warunkiem otrzymania preferencyjnych warunków korzystania z Płockiego Roweru Miejskiego jest:
  4. a. posiadanie lub założenie konta w systemie Płockiego Roweru Miejskiego, b. posiadanie ważnego Pakietu Mieszkańca w ramach programu Płocka Karta Mieszkańca, c. zintegrowanie konta w Płockim Rowerze Miejskim z system Płockiej Karty Mieszkańca,
  5. W celu zintegrowanie kont systemu Płockiego Roweru Miejskiego z Płocką Kartą Mieszkańca należy:
  6. a. zalogować się na stronie plockarta.eu lub uruchomić aplikację mobilną PłocKArta, kliknąć ikonkę Płockiego Roweru Miejskiego, a następnie wybrać metodę logowania „PłocKArta” i akceptować niezbędne zgody lub, b. zalogować się do systemu ROOVEE przez stronę https://plock.bike/ lub aplikacji Roovee wybierając metodę logowania „PłocKArta” i akceptując niezbędne zgody,
  7. W przypadku próby zintegrowania konta w Płockiej Karcie Mieszkańca z już istniejącym kontem w ROOVEE, oba konta muszą być zarejestrowane na takie same dane. W przypadku posiadania innych danych w systemie ROOVEE, należy zmienić je w aplikacji mobilnej ROOVEE na tożsame z danymi, na które zarejestrowano konto w Płockiej Karty Mieszkańca.
  8. Potwierdzenie zintegrowania kont pomiędzy systemami można sprawdzić na stronie lub aplikacji Roovee w zakładce „Karty miejskie”. W przypadku braku aktywnego Pakietu Mieszkańca w ramach Płockiej Karty Mieszkańca, dane Płockiej Karty Mieszkańca zostaną odłączone od konta Roovee po 24h. Po ponownym uzyskaniu aktywnego Pakietu Mieszkańca, należy ponownie zalogować się metodą logowania „PłocKArta”.
  9. Wypożyczenie za pomocą karty fizycznej odbywa się poprzez przyłożenie karty do oznaczonego miejsca na urządzeniu ROOVEE LOCK-CONTROL.
 15. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ WYPOWIEDZENIE
  1. Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie przez Konsumenta lub PNPK jednoznacznego oświadczenia np. pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@roovee.eu Dla dochowywania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer 6 do Regulaminu. Konsument lub PNKP może z niego skorzystać, jednak nie ma takiego obowiązku.
  2. Operator w terminie 14 dni od daty oświadczenia o odstąpienia zwróci Konsumentowi lub PNPK kwotę którą ma zasiloną na swoim koncie. Operator dokona zwrotu Konsumentowi lub PNPK przy użyciu tej samej metody płatności, którym posłużył się Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK zgodził się na dokonanie zwrotu inną metodą, która nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Jeżeli Konsument lub PNPK wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, u.p.k. ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  4. Po upływie okresu o których mowa w ust. 1 powyżej Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę̨ w dowolnym czasie jej trwania. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na bok@roovee.eu. Rozwiązanie umowy następuje w terminie niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 5 dni po otrzymaniu wypowiedzenia, chyba że Klient zgodnie ze swoim rachunkiem rozliczeniowym posiadania nieopłacone należności względem Operator, w takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu po uregulowaniu swojego stanu na rachunku rozliczeniowym do salda 0 zł przez Klienta.
  5. Jeśli środki przekraczają̨ kwotę̨ 0 zł w dniu rozwiązania Umowy zostaną̨ one zwrócone na podany przez Klienta nr rachunku bankowego. Zwrot środków przez Operatora nastąpi w terminie 21 dni od daty rozwiązania Umowy.
 16. REKLAMACJE
  1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, która powinna być złożona drogą e-mail lub pisemnie na adres OPERATORA.
  2. Zaleca się wskazanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji:
   1. imię i nazwisko;
   2. dane kontaktowe;
   3. zwięzły opis sytuacji
   4. informacje (dowody) potwierdzające wystąpienie opisywanej sytuacji
  3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż̇ 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin biegnie od dnia doręczenia wszelkich dokumentów, wyjaśnień i tym podobnych uzupełniających dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów, Operator wskaże zakres dokumentacji którą należy uzupełnić́.
  4. Klientowi będzie wysłana stosowna informacja zwrotna, na adres e-mail podany podczas rejestracji albo też wskazany w reklamacji.
  5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z wywiązania się̨ z terminowych zobowiązań należnych Operatorowi.
  6. Rozpatrzenie reklamacji polega w szczególności na identyfikacji problemu, wnikliwej ocenie zasadności oraz rozstrzygnięciu.
  7. Klient ma prawo jednorazowego odwołania się̨ od decyzji wydanej przez Operatora w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji. Odwołanie powinno być wysłane także na adres ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia. Klient ma także prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji, która została wydana w wyniku reklamacji lub też może wystąpić́ z odwołaniem do Gminy - Miasta Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
  8. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się̨ o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nienależytego wykonania Usługi w postepowaniu sądowym w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
  9. Operator ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.
  10. W przypadku reklamacji dotyczących opłat, naliczanych kar itp. i jej pozytywnego rozpatrzenia środki pieniężne będą̨ zwracane na konto Klienta w systemie Roovee, w terminie
   14 dni od poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 17. BLOKADA KONTA
  1. W przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów ROOVEE zawartych w niniejszym Regulaminie Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w systemie PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM
  2. Zablokowanie konta może nastąpić w szczególności, gdy Klient:
   1. korzysta z roweru w sposób niezgodny z przeznaczeniem i regulaminem
   2. nie uzupełnił danych osobowych lub podał nieprawdziwe dane
   3. pozostawia rower niezabezpieczony ROOVEE LOCK CONTROL
   4. uszkodził rower lub inne mienie należące do Operatora
   5. wypożyczył rower, który następnie zaginął
   6. saldo konta Roovee jest ujemne
   7. wykonanie zdjęcia przedstawiającego coś innego niż pojazd, którym został wykonany przejazd
 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Danych przetwarzanych za pomocą̨ Systemu ROOVEE jest ROOVEE S.A, ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa.
  2. Administrator Danych powołał Inspektora Danych Osobowych z którym może się̨ Pan/Pani skontaktować́ poprzez e-mail:iod@roovee.eu.
  3. Administrator Danych informuje, że dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach:
   1. realizacji umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO);
   2. odpowiedzi na zapytania i żądania i udzielania pomocy technicznej a podstawą przetwarzani danych jest prawnie uzasadniony interes prawny administratora (zgodnie z art.6 ust. f RODO),
   3. ustalenia lokalizacji urządzenia użytkownika w celu możliwości wskazania użytkownikowi informacji o stacjach rowerowych i wykonywaniu usługi pokazywania trasy do najbliższego roweru na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO)
   4. ustalenia lub ewentualnego dochodzenia/obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. f RODO).
  4. Administrator Danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym okresie dla celów i przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  5. Administrator danych informuje, że dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do ustania przydatności w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
  10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.
  11. Informujemy, że odbiorcami danych będą̨ podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, a także wszelkie uprawnione instytucje i organy na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom
  13. W przypadku informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana prosimy o kontakt: iod@roovee.eu.
 19. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW
  1. OPERATOR informuje, że Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń.
  2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Konsumenta lub PNPK jest możliwe w szczególności:
   1. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
   2. przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument lub PNPK może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w tym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
  4. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.
 20. ZMIANA REGULAMINU
  1. OPERATOR jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:
   1. konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
   2. wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki OPERATORA lub Kupującego.
  2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie pod adresem https://plock.bike w Aplikacji. W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
  3. Ponadto OPERATOR powiadomi Kupującego o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (email).
  4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Klienta zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające OPERATORA na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
  5. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Konsument lub PNPK poinformuje o swojej decyzji OPERATORA w sposób przez siebie wybrany.
 21. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
  3. Spory między OPERATOREM, a Klientem niebędącym Konsumentem lub PNPK będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby OPERATORA. W przypadku sporów z Konsumentem lub PNPK właściwość sądu będzie ustalana na zasadach ogólnych.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 03.06.2024 roku

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 Obszar i strefy funkcjonowania systemu PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM

I. Strefy PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM

Strefy PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM

II. Obszar funkcjonowania PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM

Obszar funkcjonowania PŁOCKI ROWER MIEJSKI PRM

III. Załącznik nr 2 Tabela opłat, kar i bonusów

Lp. Tytuł Kwota brutto
1. Depozyt inicjalny (do wykorzystania na przejazdy z możliwością zwrotu) - minimalny stan środków pozwalający na uruchomienie przejazdu 10.00 zł
3. Opłata za wypożyczenie do 20 minut (bez PKM) 1.00 zł
4. Opłata za wypożyczenie do 20 minut (z PKM) 0.00 zł
5. Opłata za przejazd od 20 do 60 minut 1.00 zł
6. Opłata za przejazd od 60 do 120 minut 2.00 zł
7. Opłata za przejazd od 121 do 180 minut 5.00 zł
8. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę przejazdu powyżej 181 minut 3.00 zł
9. Opłata za przekroczenie 12 godzinnego okresu wypożyczenia 200.00 zł
10. Bonus za odprowadzenie roweru spoza strefy zwrotu do strefy zwrotu 10.00 zł
11. Opłata dodatkowa za pozostawienie roweru poza strefą zwrotu 10.00 zł
12. Kara za pozostawienie roweru z otwartą blokadą 100.00 zł
13. Kara za pozostawienie roweru < 15 km poza obszarem funkcjonowania 500.00 zł
14. Kara za pozostawienie roweru <50 km poza obszarem funkcjonowania 1000.00 zł
15. Kara za pozostawienie roweru >50 km poza obszarem funkcjonowania 5000.00 zł
16. Kara za kradzież lub zniszczenie roweru 5 000.00 zł
17. Kara za kradzież lub zniszczenie roweru z fotelikiem dziecięcym 6 000.00 zł
18. Kara za korzystanie z roweru w sposób niezgodny z przeznaczeniem 200.00 zł
19. Kara za korzystanie z roweru w więcej niż dopuszczalna liczba osób 100.00 zł
20. Kara za pozostawienie roweru w miejscu innym niż publiczne (w tym garaże, tunele, prywatne posesje, zamknięte cmentarze, piwnice, budynki, samochody, lasy, parki) 200.00 zł
21. Kara za uszkodzenie bądź kradzież elementów strefy zwrotu 1 000.00 zł
Opłata za kradzież lub zniszczenie poszczególnych elementów PRM
1. Rama roweru typu standard 5000.00 zł
2. Dynamo 400.00 zł
3. Lampa przód 80.00 zł
4. Lampa tył 80.00 zł
5. ROOVEE LOCK CONTROL 1500.00 zł
6. Kierownica 200.00 zł
7. Dzwonek 40.00 zł
8. Pedał 50.00 zł
9. Koszyk 200.00 zł
10. Opona 200.00 zł
11. Obręcz 200.00 zł
12. Szprycha 2.00 zł
13. Siodełko 200.00 zł
14. Sztyca 150.00 zł
15. Błotnik 100.00 zł
16. Przewody zasilające, wtyczki 150.00 zł
17. Podpórka 100.00 zł
18. Piasta 700.00 zł
19. Widelec 250.00 zł
20. Chwyty 50.00 zł
21. Manetki 100.00 zł
22. Hamulec przedni 200.00 zł
23. Korba 200.00 zł
24. Uchwyt na telefon 50.00 zł
25. Wspornik kierownicy 200.00 zł
26. Fotelik dziecięcy 1000.00 zł
27. Panel solarny 1000.00 zł
28. Prace naprawcze (godzina) 60.00 zł